Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sport & Fitness Center Kampen

 

ARTIKEL 1: AANMELDING

1.1 Aanmelding voor een lidmaatschap bij SFC, geschiedt door het inschrijfformulier op de SFC website volledig in te vullen, te verzenden en is daarna officieel lid geworden.
1.2 Aanmelding kan ook geschieden via de receptie bij onze vestiging.
1.3 Na aanmelding kan het lid direct komen sporten bij SFC.

ARTIKEL 2: TOEGANG- EN PERSOONSGEGEVENS

2.1 Als het lid zich heeft ingeschreven, worden de persoonsgegevens geregistreerd in onze administratie.
2.2 Door aanmelding bij SFC via inschrijving online en/of in de vestiging, machtigt de deelnemer SFC, om de contributie d.m.v. automatische incasso te incasseren, indien aangevinkt.
2.3 Na ontvangst van de betaling heeft het lid recht op toegang tot SFC.
2.4 De toegang zal door middel van een pasjes scan bij de entree van SFC worden gecontroleerd.
2.5 De gegevens van deze scan zijn strikt vertrouwelijk en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden, dan voor het toekennen van de toegang tot SFC.
2.6 Persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.
2.7 Bij verlies, diefstal, beschadiging of anderszins in het ongerede raken van de door SFC aan het lid verstrekte pas, kan een vervangende pas tegen betaling van €10,00 worden verkregen.
2.8 De pas is strikt persoonlijk en dient tevens als toegangsbewijs.
2.9 Bij het toekennen van toegang tot SFC wordt een afbeelding van het desbetreffende lid visueel afgebeeld tijdens het scannen van de pas. SFC kan niet uitsluiten dat de desbetreffende afbeelding, bedoeld voor de baliemedewerker, tijdens het scannen van de pas zichtbaar is voor omstanders.

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING

3.1 Het lidmaatschap wordt officieel aangegaan vanaf de datum van inschrijving voor een onbepaalde- of bepaalde tijd (afhankelijk van de abonnementsvorm)
3.2 Zelf inschrijven zonder toestemming, kan vanaf 18 jaar. Personen jonger dan 18 jaar dienen middels een toestemmingsformulier toestemming te krijgen van een ouder en/of verzorger om lid te worden.
3.3 Zelf inschrijven zonder toestemming is niet mogelijk onder de 18 jaar. Ouders en/of verzorgers dienen altijd toestemming te geven.
3.4 De hoogte van de contributie is vermeld op de overeenkomst.
3.5 Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie. Wanneer de contributie niet of niet tijdig aan SFC is voldaan, zijn wij genoodzaakt €5,00 storno kosten per stornering in rekening te brengen.
3.6 In geval van niet (tijdige) betaling is het lid automatisch in gebreke, zonder dat enige aanmaning dan wel ingebrekestelling noodzakelijk is. SFC bepaald per incident bij welke termijn wordt overgegaan tot ontbinding.
3.7 Bij een achterstand van betaling bij een één of tweejarig abonnement is 100% van  het volledig resterende bedrag als totale vordering ineens opeisbaar. De daarna ontstane buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van het lid.
3.8 Toegang tot SFC is bij niet tijdige betaling niet mogelijk.

ARTIKEL 4: TARIEVEN, DOORBETALING LIDMAATSCHAP, ACTIES, ALG. VOORWAARDEN

4.1 SFC behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven van abonnementen en aanvullingen te indexeren en/of te wijzigen.
4.2 Voor acties en/of speciale aanbiedingen zijn de voorwaarden na te vragen in de SFC vestiging of middels de mail.
4.3 Aan acties en/of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
4.4 De actieperiodes worden altijd voorafgaand aan het abonnement toegepast tenzij anders is aangegeven.
4.5 Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van de contributie of andere bedragen.
4.6 Afwezigheid van de deelnemer door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld en geeft niet het recht op enige vermindering daarvan.

ARTIKEL 5: OMZETTING/OPZEGGING

5.1 Omzetting is ten allen tijde mogelijk.
5.2 Beëindiging van een lidmaatschap door de deelnemer, dient persoonlijk te geschieden middels een uitschrijfformulier in bij onze balie, of kan per mail geschieden.
5.3 Tussentijdse opzegging van een lidmaatschap is uitsluitend mogelijk indien:
– Een deelnemer/lid een ander woonadres krijgt met een ligging van meer dan 7 kilometer verwijdert van onze vestiging. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met als bewijsgrond een officieel document ‘inschrijving gemeente’ van de nieuwe woonplaats. Bij goedkeuring dient een abonnement te worden afgekocht. Bij een één of twee jarig abonnement wordt dan het verschuldigde abonnementsgeld her berekend naar de feitelijke abonnementsvorm.
– Een deelnemer/lid geen gebruik meer kan maken van de afgenomen diensten als gevolg van een blessure of ziekte. Het abonnement kan dan voor een maximum van 3 volledige incassoperiodes worden stopgezet, je abonnement staat dan stil. Wanneer je je abonnement 3 volledige incassoperiodes stop zet loopt deze dus ook 3 volledige incassoperiodes langer door. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met een officiële doktersverklaring als bewijsgrond.
5.4 Indien het lid het lidmaatschap is aangegaan via het online inschrijfformulier van de SFC website beschikt het lid over een herroepingstermijn van 14 dagen. Deze herroepingstermijn vangt aan de dag nadat het lidmaatschap is gesloten. Het herroepingsformulier kan middels een mail opgevraagd worden en kan via de mail aan ons geretourneerd worden.
5.5 SFC hanteert 1 kalendermaand opzegtermijn.
5.6 SFC behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de medewerkers of manager, een lidmaatschap te beëindigen.

ARTIKEL 6: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Het gebruik maken van de faciliteiten van SFC is geheel voor eigen risico van het lid.
6.2 SFC aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van een deelnemer/lid. Wel biedt SFC gratis lockers aan om schade, verlies of diefstal van eigendommen zoveel mogelijk te beperken.
6.3 SFC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en/of diefstal van jouw voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren op het terrein van SFC.
6.4 Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van SFC, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

ARTIKEL 7: KLACHTENBEHANDELING

7.1 In geval van klachten kan het lid altijd terecht via mail of Whatsapp.
7.2 Wij vragen hierbij het lid zijn/haar NAW-gegevens te vermelden en de omschrijving van de klacht. SFC zal zorgdragen voor een goede afwikkeling van de toegezonden klacht.

ARTIKEL 8: SLOT

8.1 Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van SFC en hiernaar te handelen.
8.2 Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren.
8.3 De algemene voorwaarden en de huisregels van SFC staan op de website en zijn tevens te allen tijde bij de balie van SFC op te vragen.

 

Algemene Voorwaarden SFC