Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sport & Fitness Center Kampen

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. SFC Kampen: Sport & Fitness Center Kampen, Handelsstraat 1A, 8263 BE te Kampen, in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle bekend als SFC Kampen, is de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Het lid: de (rechts)persoon, waarmee SFC Kampen de overeenkomst is aangegaan waar deze Algemene Voorwaarden deel van uitmaakt en welke als wederpartij zich aan heeft te houden.
 3. Het lidmaatschap: de overeenkomst, tussen SFC Kampen en het lid.
 4. SFC Pas: de lidmaatschapspas, waarmee toegang tot SFC Kampen kan worden verkregen. De pas kan ook gebruikt worden bij het doen van aankopen binnen SFC Kampen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door SFC Kampen gedaan of aangegaan.
 2. Voor zover de bepalingen van het lidmaatschap afwijken van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen in het lidmaatschap.
 3. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen gelden.

 

Artikel 3: Inschrijving

 1. Aanmelding als lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen. De administratiekosten en/of extra kosten dienen tegelijkertijd met het inleveren van het inschrijfformulier te worden voldaan of via automatisch incasso.
 2. Het lid blijft ten alle tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de SFC Pas is persoonsgebonden. De pas is niet overdraagbaar.
 3. Bij verlies, diefstal of onbruikbaar raken van de SFC Pas, blijft het lidmaatschap alsnog geldig. Een nieuwe pas is verplicht en wordt tegen een betaling van   € 10,- opnieuw verstrekt
 4. Na beëindiging van het contract blijft de SFC Pas behouden door lid.

 

Artikel4: Incasso, termijn en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden. Iedere lidmaatschap loopt na de contractperiode stilzwijgend door met een periode van een maand, tegen de dan geldende prijzen. Bij verlenging van het contract dient er een Wijzigingsformulier ingeleverd te worden voor de 25e van de laatste maand van het contract. Bij het afsluiten van een maandkaart of een 10-rittenkaart wordt er €10,- borg voor de lidmaatschapspas in rekening gebracht
 2. De kosten van het lidmaatschap dienen via automatisch incasso te worden voldaan. Dit incasso zal in de laatste week van de voorafgaande nieuwe betalingsperiode plaatsvinden. Wanneer het lid zich vóór de 15e van de maand inschrijft, zal het restbedrag contant voldaan worden of bij het eerstvolgende incasso ingevorderd worden.
 3. Indien de contributie binnen 14 dagen na de eerste incassodatum nog niet is voldaan, is het lid in verzuim. Het lid wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld het verschuldigde bedrag binnen één week na verzuimdatum te voldoen. Bij het niet voldoen aan de gestelde betalingstermijn, wordt aan het lid   € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Verzuimt het lid weer, dan wordt de vordering uit handen gegeven, waarbij alle gemaakte kosten, voor rekening van het lid komen.
 4. Het lid wordt de toegang geweigerd tot SFC Kampen, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. SFC Kampen is gerechtigd bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting van het gehele contract vervalt.
 5. SFC Kampen behoudt zich het recht voor tarieven jaarlijks of halfjaarlijks tussentijds te wijzigen. Tenminste 6 weken voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractsduur worden de prijzen niet gewijzigd.
 6. Wanneer het lid in verzuim verkeert met betrekking tot zijn/haar betalingsverplichtingen is SFC Kampen gerechtigd na het verstrijken van in sub c bedoelde termijn aan het lid een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen van 1,5% per maand over de betalingsachterstand over de periode dat het lid in gebreke is het verschuldigde bedrag te voldoen waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
 7. SFC Kampen is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van het lid en alle buitengerechtelijke kosten die door de niet tijdige betaling zijn veroorzaakt in te vorderen. Buitengerechtelijke kosten zijn door het lid verschuldigd, wanneer SFC Kampen zich voor de invordering de hulp van een derde heeft ingeschakeld. Deze kosten zullen worden berekend volgens het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd met een minimum van € 50,-.
 8. Indien SFC Kampen zal overgaan tot beëindiging van het lidmaatschap op grond van een betalingsachterstand, zullen de resterende nog te vervallen betalingsverplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Artikel 5: Trainingstijden

 1. SFC Kampen behoudt zich het recht voor om trainingstijden/-programma’s e.d. te wijzigen.
 2. Als het lid geen gebruik maakt van het trainen of deel neemt aan groepslessen, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. Op officiële en erkende feestdagen is SFC Kampen gerechtigd gesloten te zijn.

 

Artikel 6: Beëindigen

 1. Het lid kan zijn/haar lidmaatschap beëindigen met een Opzeggingsformulier met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Verzuimt het lid tijdig een Opzeggingsformulier in te leveren, dan zal het abonnement de eerst volgende maand stilzwijgend worden verlengd met een maand.
 2. SFC Kampen behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag (dit naar beoordeling van het management), een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.

 

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een training of groepsles, is geheel voor eigen risico van het lid. SFC Kampen is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen, verlies of diefstal van eigendommen, materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
 2. Indien er sprake is van een gebrek aan de door SFC Kampen ter beschikking gestelde apparatuur, zal SFC Kampen, indien noodzakelijk, op zo kort mogelijke termijn voor reparatie, dan wel vervanging zorgen. Voor zover de apparatuur tijdelijk buiten gebruik is, zal dit geen grond kunnen zijn voor restitutie (van een deel) van het abonnementsgeld.

 

Artikel 8: Huisregels

 1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van SFC Kampen en hiernaar te handelen.
 2. De Algemene Voorwaarden en de huisregels van SFC Kampen zijn bij de Receptie op te vragen.

 

Artikel 9: Rechtstoepassing

 1. Op elke overeenkomst tussen het lid en SFC Kampen aangegaan, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en SFC Kampen zullen worden beëindigd door een bevoegde rechter in het arrondissement waar SFC Kampen is gevestigd.
 3. Door zijn inschrijving verklaart het lid de Algemene Voorwaarden en de huisregels van SFC Kampen te accepteren.

 

CONTANTE BETALINGEN VAN ABONNEMENT

Hierbij gelden dezelfde Algemene Voorwaarden.

 

YESS, vanaf 1 juli zijn wij weer volledig open!Meer info